dr Anna Akbike Sulimowicz-Keruth

e-mail: anna.sulimowicz@uw.edu.pl

Tel.: 601316545

 • Prowadzone zajęcia: Literatura i kultura Turcji, Lektura tekstów, Zajęcia przekładowe, Przekład tekstów źródłowych i specjalistycznych, Przedmiot specjalistyczny – konwersatorium.
  Zajęcia ogólnowydziałowe i ogólnouniwersyteckie: Karaimi polsko-litewscy: dzieje, kultura, język; konwersatoria: Nie tylko Pamuk: literatura turecka po polsku, Karaimi polsko-litewscy: wyznanie i etnos.
 • Obszary zainteresowań naukowych: język, dzieje i kultura Karaimów, w tym w szczególności: karaimskie przekłady Biblii – od 2019 członek zespołu projektu ERC „(Re)constructing the Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”; Karaimi w XIX i XX w. – Łuck, Warszawa; rękopisy karaimskie; karaimska antroponimia. Współczesna literatura turecka.

Wykaz publikacji

Książki

2022

 • (redaktor): Majda Tadeusz, In Orbe Turcorum. Selected Papers on Language, Literature and Culture of Turks, Warszawa (w druku)

2018

 • (współautorzy: Abkowicz Mariola, Dubiński Adam, Németh Michał). e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. T. 3. Baza danych o dokumentach karaimskich w zbiorach Biblioteki Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pobrano z http://www.jazyszlar.karaimi.org

2017

 • (współautorzy: Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Yariv Arie). Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim. (=Prace Karaimoznawcze nr 7). Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM / Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. ISBN 978-83-947548-2-2, 298 ss.
 • (współautorzy: Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Yariv Arie). The history of the Polish-Lithuanian Karaites in documents: A critical edition of selected manuscripts in Hebrew, Latin and Polish. Editions Suger Press, Revue Européenne des Etudes Hébraïques: Paris. 2017. ISBN 978-2-912590-42-3, 296 ss.

2015

 • (współautorzy: Nemeth Michał, Abkowicz Mariola). e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe T. 2. Baza danych o rękopisach i starodrukach karaimskich w polskich zbiorach prywatnych. Wrocław: BITIK, Karaimska Oficyna Wydawnicza. Pobrano z http://www.jazyszlar.karaimi.org
 • (współautorzy: Abkowicz, Mariola, Kameduła, Joanna). e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. T. 1. Karaimska baza literacko-bibliograficzna. Wrocław: BITIK, Karaimska Oficyna Wydawnicza. Pobrano z http://www.jazyszlar.karaimi.org

2010

 • (współautor: Abkowicz Mariola), Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, ISBN: 978-83-920068-8-6, 169 ss.

Artykuły naukowe

2022

 • Zachodniokaraimskie przekłady Poematu o dzielnej niewieście (Prz 31,10-31), w: J. Kulwicka-Kamińska (red.), Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich, Toruń (w druku).
 • Z archiwum Aleksandra Mardkowicza: listy Zaracha Zarachowicza, „Almanach Karaimski” T. 11, (w druku).
 • Imiennictwo Karaimów w Łucku w latach 1869–1950, „Przegląd Religioznawczy” 4 (278), s. 145-160.

2021

 • Przyczynek do antroponimii karaimskiej: nieodnotowane gdzie indziej nazwiska i przydomki w trzech XVIII-wiecznych dokumentach z Krymu, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3/2021, wrzesień 2021, s. 11-25.
 •  Z archiwum Aleksandra Mardkowicza: listy z Poniewieża, „Almanach Karaimski” T. 10, s. 89-205.
 • Preserving a cultural heritage: Karaim proverbs documented by Rapolas Grigulevičius of Panevėžys, w: G. Miškinienė, T. Girniuvienė (red.), Lietuvos ir Turkijos istorinės, kultūrinės ir literatūrinės sąsajos. Totorių ir karaimų įnašas / Lithuania and Turkey: Historical, Cultural and Literary Connections. Contributions of Tatars and Karaims / Litvanya ve Türkiye: Tarihî, Edebî ve Kültürel İlişkiler. Tatar ve Karay Türklerinin Katkıları, Vilnius 2021, s. 291-304.

2020

 • Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku. Przyczynek do zagadnienia rozproszenia osadnictwa karaimskiego na Wołyniu w XIX wieku. „Almanach Karaimski” T. 9, s. 149-160.

2019

 • Migracja społeczności karaimskiej z Łucka w latach 1944–1945, w: Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. P. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska, Gorzów, s. 129-152.
 • Krymskokaraimskie zbiory literatury ludowej w Polsce, w: Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska 8 : Dziedzictwo nasze czy obce (seria „Archaeologia Hereditas” 16), red. K. Zdeb, K. Rabiega, R. Solecki, Warszawa, s. 61-69.
 • Rękopis z archiwum Aleksandra Mardkowicza zawierający przysłowia i maksymy w północno-zachodnim dialekcie języka karaimskiego, „Almanach Karaimski” T. 8, s.175-201.

2018

 • The Łuck Karaites and the Social and Educational Activities of Karaite Minority in Poland in the Interwar Period, „Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal” t. 10/2, s. 3–16.
 • Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakova Kupcy goroda Kieva, „Almanach Karaimski”, t. 7, s. 131–142.

2017

 • Motyw myszy w folklorze karaimskim, „Almanach Karaimski” t. 6, s. 171–198.

2016

 • Inner Hierarchy in the Halicz Karaite Community. Based on a Document from the 1830s. „Karaite Archives”, T. 4, s. 129–152.
 • A record of living Karaim folklore in 1960s Crimea. The copybooks of Yosif Kefeli. „Almanach Karaimski”, T. 5, s. 159–174. 
 • XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich, „Almanach Karaimski”, T. 5, s. 189–205.
 •  (współautor: M. Abkowicz) Nowe dane o biografii karaimskiego poety Szymona Kobeckiego. „Almanach Karaimski”, T. 5, s. 7–33.

2015

 • On the Karaite prayer house in Lutsk and its furnishings, w: Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday, red. A. Bareja-Starzyńska, K.B. Stanek K. B., M. Godzińska, A.A. Sulimowicz, M. Szpindler, J. Bojarska-Cieślik,Warszawa, s. 343368
 • Nieznany przekład Roty na język karaimski, „Almanach Karaimski” 2015, T. 4, s. 79–100.
 • Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu, „Almanach Karaimski”, T. 4, s. 101–115.
 • Karaim Settlements in Villages and Farmsteads around Lutsk, w: Remarks on Turkish Studies. Türklük Mülahazaları, red: M. Godzińska, A. Çevgin Uysal, W. Chilmon, Warszawa, s. 126–142.
 • Karaim manuscripts of Crimea ‎in Polish collections, „Rocznik Orientalistyczny”, T. 68, z. 2, s. 169–179.
 • A Failed Attempt to Teach the Karaim ‎Language in Lutsk in the Interwar Period, „Karaite Archives”, T. 3, 2015, s. 141–151.
 • Lutsk Karaite Manuscripts and Documents in ‎the Józef Sulimowicz Collection, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, T. 68, z. 2, s. 175182.

2014

 • Polonya’daki özel koleksiyonlarda bulunan Karayim elyazmalarının durum ve içerikleri (Karaimskie rękopisy w prywatnych zbiorach polskich: stan i perspektywy badawcze), w: VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül – 04 Ekim 2013 İstanbul. Bildiri kitabı, t. 2, s. 429–438.
 • A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th Century, „Karaite Archives”, vol. 2, s. 177–200.
 • Leon Sulimowicz (1884-1941) a życie społeczności karaimskiej w Haliczu, [w:] Galič ì galic’ka zemlâ. Materîali Mìžnarodnoï Naukovoï Konferencìï Galič, 30-31 žovtnâ 2014 roku, red. L. Bojko, V. Dìduch, I. Drabčuk, V. Kostišin, S. Pobuckij [red. nauk.], T. Trìŝ, Halicz 2014, s. 390–401.

2013

 • Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski”, T. 2, s. 3662

2012

 • Polscy turkolodzy Karaimi, w: Karaimi. red. B. Machul-Telus, Warszawa, s. 119-144

2010

 • Karaimi, [w:] M. Kopczyński, W. Tygielski (red.), Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa, s. 147–160.
 • Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku. Gminny „dom dochodowy”, w: E. Siemieniec Gołaś, J. Georgiewa-Okoń (red.), Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 199-204

2008

 • 2008, Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy, w: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikątijos visuomenės tradicijoje: Tototriai ir Karaimai / Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims / Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi; ed. T. Bairasauskaite, H. Kobeckaite., G. Miškiniene; (=Lietuvos istorijos studijos. Specialasis leidynys, 6). Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla; s. 273-281. 

2005

 • Społeczność karaimska w Haliczu, w: Urszula Jakubowska (red.), Galicyjskie spotkania 2005, Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka, Kalisz, s. 9-20

2004

 • Imiona Karaimów z Halicza, w: E. Siemieniec-Gołaś (red.), Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, Kraków, s. 143-151.

2002

 • Znaczenie halickich Karaimów dla rozwoju polskiej turkologii, w: Karaimy Halyča: Istorija ta kul’tura. Materialy Mižnarodnoï Konferenci Karaimy Halyča – Istoria ta Kul’tura, Lviv-Halyč: Spolom – Nacionalyj Zapowidnyk „Davnij Halyč”, s. 38-45.

2001

 • Język karaimski. Starania o jego zachowanie, w: Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych, Języki Obce w Szkole, 6/2001, s. 37-44.

1999

 • Wpływ Tadeusza Kowalskiego na rozwój życia kulturalnego i społecznego w Łucku i Haliczu, w: Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU, W służbie nauki, 4/1999, s. 55-62.
 • Aleksander Mardkowicz And His Endavours to Preserve The Karaim Language, w: T. Majda (red.), Papers presented to the Scientific Council of the Institute of the Oriental Studies organized at the Occasion of the 75. Anniversary of Foundation of  the Republic of Turkey on October 1998 at the Senato Hall of the Warsaw University, Warsaw: Dialog, s. 87-96.

1994

 • Prace prof. A. Zajaczkowskiego poświęcone historii i kulturze Karaimów, w: Kipčakų tiurkų orientu lietuvoje. Istorija ir tirimų perspektyva. Tarptautiniės moksliniės konferencijos, skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms gimimo metinėms, medžiaga. Vilnius 1993 m. spalio 14-15 d., Vilnius, s. 43-46
 • Bibliography of The Works of Zygmunt Abrahamowicz, “Folia Orientalia”, 30/1994, s. 230-236.

1987

 • Karaimi w Polsce i na Litwie do 1945 roku, w: Aleksander Dubiński, Eugeniusz Śliwka SVD (red.) Karaimi (materiały z sesji naukowej), Pieniężno, s. 20-29.

Artykuły popularnonaukowe

2022

 • Książę paradoksów z wizytą u Karaimów, „Awazymyz” 1-2 (74-75), s. 28-30.
 • Warszawska orientalistyka świętuje swoje 90-lecie, „Awazymyz” 1-2 (74-75), s. 31-33.

2021

 • Zewulun z rodu „Widzących”, „Awazymyz” 3-4 (72-73), s. 16-20.

2020

 • Karaim z ulicy Marszałkowskiej, „Awazymyz” 3-4 (68-69), s. 10-14.
 • Warszawa, Karaimi, stare gazety i… pnącze, „Awazymyz” 3-4 (68-69), s. 15.
 • (współautor Dubiński, Adam), Co przed 120 i więcej laty pisały Gazety o Karaimach?, „Awazymyz” 1-2 (66-67), s. 33.

2019

 • Karaimskimi tropami w Radomiu. Łucznik, Malczewski, legionista, „Awazymyz” 3-4 (64-65), s. 32-35.
 • Międzynarodowa konferencja o rozwoju stosunków litewsko-tureckich. Litwa, Turcja i Karaimi, „Awazymyz” 1-2 (62-63), s. 34-37.
 • Karaimskie przysłowia z Poniewieża, „Awazymyz” 1-2 (62-63), s. 18-21.

2018

 • Gdy Karaimi z lękiem patrzyli w niebo, „Awazymyz”, 4 (61), s. 4–7
 • Kiči Bijčiek, czyli Mały Książę po karaimsku, „Awazymyz”, 4 (61), s. 26
 • Zwodnicze dawne fotografie, „Awazymyz”, 3 (60), s. 19.
 • Uczeni orientaliści bliscy i dalecy [sprawozdanie], „Awazymyz”, 3 (60), s. 24–25.
 • Dawne czasy w opowieści Sergiusza Rudkowskiego, „Awazymyz”, 1 (58), s. 22–23.

2017

 • 85 lat orientalistyki w Warszawie [sprawozdanie], „Awazymyz”, 4 (57), s. 22–23.
 • Hazzan, poeta, tłumacz. W 70. rocznicę śmierci Józefa Łobanosa (1880-1947), „Awazymyz”, 3 (56), s. 9–11.
 • Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość, „Awazymyz”, 3 (56), s. 4–8.
 • Łobanosowie – dawny ród trockich wójtów, „Awazymyz”, 2 (55), s. 4–7.

2016

 • Turkolodzy w Warszawie [sprawozdanie], „Awazymyz”, 3 (53), s. 27.
 • Tureccy łucznicy w Wilanowie, „Awazymyz”, 3 (52), s. 18-19.
 • Maszynista kolejowy, miłośnik wszystkiego, co karaimskie, i… teatru, „Awazymyz”, 3 (52), s. 10-14.
 • Czytający Pismo. Dzieje polskich Karaimów. „Polityka. Pomocnik Historyczny” 3/2016, s. 178
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego [sprawozdanie], „Awazymyz”, 2 (51), s. 21.
 • Karaimi w okolicach Łucka, „Awazymyz”, 1 (50), s. 4-9.
 • Nieznany rozdział karaimskich dziejów [recenzja książki: Petr Kaleta, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa. Praha 2015], „Awazymyz”, 1 (50), s. 18-7.
 • Dwa spotkania ze sztuką turecką, „Awazymyz”, 1 (50), s. 20-23.

2014

 • Karaimi w dawnych reklamach, „Awazymyz”, 4 (45), s. 4–7. 
 • Zafascynowana krymskim pejzażem, „Awazymyz”, 3 (44), s. 23–25.
 • Przewodniki, reklamy i Karaimi, „Awazymyz”, 3 (44), s. 26–29. 
 • Nad Cisą o Karaimach, „Awazymyz”, 2 (43), s. 26–27.
 • Fotograficznych zagadek ciąg dalszy, „Awazymyz”, 2 (43), s. 20–22.  
 • Wyprawa doktora Kaczkowskiego na Krym, „Awazymyz”, 1 (42), s. 4–11.

2013

 • Konferencja Naukowa „Karaimi turkolodzy” w Warszawie [sprawozdanie], „Awazymyz”, 4 (41), s. 26–28
 • VIII Kongres Turkologiczny w Stambule [sprawozdanie], „Awazymyz”, 4 (41), s. 24–25
 • Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”, [współautor M. Abkowicz], „Awazymyz”,  4 (41), s. 12–16
 • W pamięci nawet ślad nie został, „Awazymyz”,  4 (41), s. 8–11
 • Tamara Duwan. Artystka niestała w uczuciach, „Awazymyz”,  4 (41), s. 4–7
 • Konwersje i kontrowersje, „Awazymyz”,  3 (40), s. 4–9
 • „Karaj jołłary” podróżują dalej [sprawozdanie], „Awazymyz”, 2 (39), s. 20-21
 • Mieczek i Siunek, „Awazymyz”, 1 (38), s. 4–13

2012

 • Karaimi, w: Wola wielu wyznań. Warszawa: Urząd Dzielnicy Wola, s. 25-29.
 • Polacy, Ukraińcy i… Karaimi w Bołszowcach, „Awazymyz”, 1(34), s. 22
 • Bryczką do Wodnik. Anna z Nowachowiczów Ickowiczowa (1883-1942), „Awazymyz”,  4 (37), s. 4-8
 • Karaimi w kontekście światowej wspólnoty, „Awazymyz”, 4 (37), s. 15

2011

 • Karaimskie drogi zawiodły nas do Krakowa, „Awazymyz”, 3 (32), s. 16-17
 • Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej, „Awazymyz”, 3 (32), s. 18

2010

 • Klęska Austriaka pod Wilnem. Karl-Markus Gauβ i tajemniczy Karaimi, „Awazymyz”, 3 (28), s. 17-18

2009

 • Wujcio Naczelnik. W czterdziestą rocznicę śmierci Szymona Ickowicza 1885-1969, „Awazymyz”, 2 (23), s. 15-16
 • Komentarz, [współaut. Adam Dubiński] „Awazymyz”, 2 (23), s. 18  
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach, „Awazymyz”, 2 (23), s. 7

2008

 • Ze starego albumu – odpowiedzi: Rodziny Bezikowiczów i Sułtańskich, „Awazymyz”, 2 (19), s. 18
 • Krymskaâ tematika v „Karaj Avazy”, „Awazymyz”, 4 (21), s. 9-13.

2007

 • (współred. Mariola Abkowicz) Almanach karaimski, Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 110 s.
 • Kilka słów o autorze [Borys Kokenaj], „Awazymyz”, 2 (16), s. 5.

2006

 • O Karaimach w Stambule raz jeszcze, „Awazymyz”, 1 (12), s. 8-9.

2005

 • Turcja. Riwiera, National Geographic – Traveler, 2, s. 84-87.
 • Kulinarny atlas świata – Turcja, Gazeta Wyborcza, 27.01.2005, 22/4738.

2003

 • (współaut.) Leksykon wiedzy o Turcji, ed. Tadeusz Majda , Warszawa: Dialog, (hasła dot. geografii, przyrody, zabytków, archeologii).

1999

 • Nazwiska karaimskie z Łucka, „Awazymyz”2(3), 1999,s. 12-13 
 • Kokizowowie — ród uczonych, „Awazymyz”2(3), 1999,s. 11-12
 • Aleksander Mardkowicz — działacz społeczny, pisarz i wydawca, „Awazymyz”2(3), 1999, s. 3-4

Przekłady z języka karaimskiego

2021

 • Karaj tili / Język karaimski // Ananiasz Zajączkowski, „Awazymyz” 1-2 (70-71), s. 3.

2020

 • Kyna / Elegia żałobna // anonim, W pięćdziesiątą rocznicę odejścia prof. Ananiasza Zajączkowskiego, „Awazymyz” 1-2 (66-67), s. 3.
 • Tamaszały kiorium / Cudowny widok // Zarach Firkowicz, „Awazymyz” 1-2 (66-67), s. 3.

2019

 • (współaut. A. Dubiński) Cmentarze / Zieriatliar // Michael Tynfovič, „Awazymyz” 3-4 (64-65), s. 3.
 • W gościnie u przyjaciół / Konachlychba karyndašlarda, Daniel Čaprocki, „Awazymyz” 3-4 (64-65), s. 36-40.
 • Pozostałości minionych dni / Kaldychlary ašchan zamannyn // Daniel Čaprocki, „Awazymyz” 1-2 (62-63), s. 22-25.

2018

 • (współaut. A. Dubiński) Ja, drzewo / Mień ahacz // Olga Romanowska, „Awazymyz” 1 (59), s. 30.
 • Zmierzch dawnego Łucka / Ingiri Kart Łuckanyn [cz. 4] // S. Rudkowski, „Awazymyz” 1 (58), s. 20–21.

2017

 • O weselach w dawnym Łucku / Tojłary Kart Łuckanyn [cz. 3] // S. Rudkowski, „Awazymyz” 4 (57), s. 16–19.
 • O obyczajach w dawnym Łucku / Cynykmakłary Kart Łuckanyn [cz. 2] // S. Rudkowski, „Awazymyz” 3 (56), s. 16–18.
 • Życie w dawnym Łucku / Kart Łucka [cz. 1] // S. Rudkowski, „Awazymyz” 2 (55), s. 14–19.
 • (współaut. A. Dubiński), Ahawat // tradyc., „Awazymyz” 1 (54), s. 3

2016

 • Sahyszlar / Myśli // M. Pilecki, w: Firkavičiūtė, Karina, Życie w pieśni karaimskiej, Wrocław: Bitik, s. 75
 • Bolhej bazlych / Niech będzie pokój // tradycyjna, w: Firkavičiūtė, Karina, Życie w pieśni karaimskiej, Wrocław: Bitik, s. 43;
 • Tabuvču katyn / Kto znajduje kobietę // anonim., „Awazymyz” 2016. 4 (53), 3. Także w: Firkavičiūtė, Karina, Życie w pieśni karaimskiej, Wrocław: Bitik, s. 120-121
 • Karyndas jirakt – dzany juwukt / Brat daleko – jego dusza blisko // [Aleksander Mardkowicz] „Awazymyz”. 4 (53), 12-13.

2014

 • (współaut. A. Dubiński), Sukłanczy Halinaha / Pieknej Halince // Józef Łobanos / „Awazymyz”, 4 (45), s. 3
 • Chaci sefira, czyli połowa rachuby // Zarach Zarachowicz, „Awazymyz”,  2 (43), s. 18-19
 • Kietiam / Jadę // Szymon Kobecki, „Awazymyz”, 1 (42), s. 22-23
 • Słowa naszych przodków // [Aleksander Mardkowicz], „Awazymyz”, 1 (42), s. 15-18
 • Janhy iłba / Z Nowym Rokiem // Pułkownik Szymon Kobecki „Awazymyz”, 1 (42), s. 3

2013

 • Ujhan karuw / Właściwa odpowiedź / Towija Lewi Babowicz, „Awazymyz”4 (41), s. 21
 • Czychty ergia / Zamążpójście // Szymon Firkowicz, „Awazymyz”4 (41), s. 3
 • Tirlik / Życie // Aleksander Mardkowicz, „Awazymyz” 3 (40), s. 3
 • Z archiwum Koła Pań Karaimskich w Haliczu // brak aut., „Awazymyz”, 1 (38), s. 18-19
 • Kićli bijim, kiplihim / Mocny Boże, siło moja // brak aut., „Awazymyz”, 1 (38), s. 3

2012

 • Kizdehi bahda / W jesiennym ogrodzie // Aleksander Mardkowicz, „Awazymyz”, 4 (37), s. 3
 • Syjyt jyry / Pieśń żałobna upamiętniająca zarazę na Litwie w 1710 roku // Salomon syn Aarona, „Awazymyz” 3 (36), s. 26-27; Także w: Firkavičiūtė, Karina, Życie w pieśni karaimskiej, Wrocław: Bitik 2016, s. 170-171.
 • Bigin Synaj tawga / Dziś na górę Synaj // ribbi Aaron ben Jehuda, „Awazymyz”, 3 (36), s. 3
 • Kiusiańcz / Tęsknota // Szełumiel Łopatto, „Awazymyz”, 2 (35), s. 3
 • Kyszyn / Zimą // Szymon Kobecki, „Awazymyz”, 1 (34), s. 3

2011

 • Orach toju // Szymon Firkowicz, „Awazymyz”, 3 (32), s. 3
 • Ajttym jerde birełme / Mówię: świata nie przemierzaj // ribbi Abraham Leonowicz z Halicza, „Awazymyz”, 2 (31), s. 3
 • Jomak (tisłem) – Bajka (fragment) // Aleksander Mardkowicz, „Awazymyz”, 1 (30), s. 3

2010

 • Kim bołałyr – Kto zdoła // S. Kobecki, „Awazymyz”, 3 (28), s. 3 
 • Karanhy Bułut – Ciemna chmura // ribbi Josef ben Jeszua z Derażna, „Awazymyz”, 2 (27), s. 12-13
 • Kilka słów o „Karanhy bułut [Nece sez „Karanhy bułut” icin] // A.M. [Aleksander Mardkowicz], „Awazymyz”, 2 (27), s. 13 
 • Zemerłer // A.M. [Aleksander Mardkowicz], „Awazymyz”, 2 (27), s. 10-11
 • Burunhu kiuń midraszta – Pierwszy dzień w szkole // S. Kobecki, „Awazymyz”, 2 (27), s. 8

2009

 • Ne była urułajym – Czymże cię podejmę // ribbi Izaak syn Abrahama z Trok, „Awazymyz”, 3 (24), s. 7
 • Na Kukizowskim cmentarzu [Zeretłerinde Kukizownun] // [Aleksander Mardkowicz] , „Awazymyz”, 2 (23), s. 3-6

2007

 • Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni [Ne anłatadłar biźnin moedłerimiz da eźgie kinłerimiz// Rafael Abkowicz, Almanach karaimski, Wrocław, s. 11-15 
 • Medżuma — karaimska książka [Medżuma – karaj bitigi] // Borys Kokenaj,  „Awazymyz”, 2 (16), s. 3-5 
 • Okruchy przeszłości. Pielgrzymki krymskich Karaimów [Tisłemłeri Askanłyknyn. Chadżylihi Kyrymdahy Karajłarnyn] // Towija Lewi-Babowicz, „Awazymyz”, 1 (15), s. 3-6 

2006

 • Hadży Baba w gościnie u halickich Karaimów [Konakłyhy Hadzy Babanyn Halicte] // R. Zarach Zarachowicz, „Awazymyz”, 3 (14), s. 15-17.
 • Zapomniany nauczyciel. Okruchy przeszłości — Tisłemleri Askanłyknyn [Unutkan ribbimiz] // Karaucu, „Awazymyz”, 2 (13), s. 14-18.

2001

 • Sahyncyna babinecnin — Pamięci babińca // Al.-Mar (Aleksander Mardkowicz), „Języki Obce w Szkole”, 6, s. 214-216 .

Przekłady z języka tureckiego

2022

 • Afsun [Afsun] // Ayşegül Çelik, „Przegląd Orientalistyczny” (złożone do druku)

2019

 • Ja i moja towarzyszka niedoli, Turcja [Ben ve kader arkadaşım Türkiye] // Hatice Meryem, „Przegląd Orientalistyczny” 3-4 (271-272), s. 311-312.

2018

 • Bezbożnik wśród meczetów [İki cami arasında beynamaz] // Behçet Çelik, „Przegląd Orientalistyczny” 3-4 (267-268), 393-395.
 • Literatura przybliża to, co odległe [Edebiyat uzakları yakın eder] // Ayfer Tunç, „Nowa Europa Wschodnia”, wydanie internetowe, pobrano z http://new.org.pl/5768-literatura-przybliza-to-co-odlegle [dostęp: 08.06.2018]
 • Literatura zwycięży! [Edebiyat kazanacak!] // Murat Uyurkulak, „Nowa Europa Wschodnia” 3-4, 2018, s. 138-142 
 • Turcja: smutna pieśń rozbrzmiewająca między Wschodem a Zachodem [Doğu ile Batı arasında hüzünlü bir şarkı: Türkiye] / Tuna Kiremitçi, „Nowa Europa Wschodnia” 3-4, 2018, s. 142-144
 • Powieść o miłości [Aşk romanları] / Çiler İlhan, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, s. 144-148
 • Piękna ojczyzna literatury [Edebiyatın güzel vatanı] // Şebnem İşigüzel, „Nowa Europa Wschodnia” 3-4, 2018, s. 148-151
 • Pisanie w ciężkich czasach [Zor zamanlarda yazmak…] // Oya Baydar, „Nowa Europa Wschodnia”, wydanie internetowe, pobrano z http://new.org.pl/5760-pisanie-w-ciezkich-czasach [dostęp: 22.05.2018]

2015

2013

 • Utracone słowo [Kayıp Söz] // Oya Baydar, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013

2012

 • Sufi [Pinhan] // Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012
 • Inne kolory [Öteki Renkler] // Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012

2011

 • Czarna księga [Kara Kitap] // Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 • Lustra miasta [Şehrin Aynaları] // Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

2010

 • Muzeum Niewinności [Masumiyet Müzesi // Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010

2009

 • Biały zamek [Beyaz Kale] // Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
 • Pchli pałac [Bit Palas] // Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
 • Dom ciszy [Sessiz Ev] // Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009

Przekłady z języka rosyjskiego:

2017

 • Czasem we śnie widzę Kale… [Vospominaniâ] // Kokenaj Boris Jakovlevič, „Awazymyz” 4 (57), s. 4–9.

2015

 • Kołyska Hadży Musy [Kolybel’ Xadži Musy] // Towija Lewi-Babowicz, „Awazymyz” 1 (46), s. 30.

Przekład z języka francuskiego:

2007

 • Karaimi we Francji [Les Karaïms en France] // Michel Kefeli, „Awazymyz” 3 (17), s. 3–9.